Disclaimer

De informatie op deze site is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel aan deze informatie de uiterste zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend en wordt er geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Conxillium, noch haar werknemers of vertegenwoordigers, zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites. Ook aansprakelijkheid voor winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade is uitgesloten. Verder behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site.

Privacy

Alle door de bezoeker van de website aan Conxillium verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, worden gegevens niet door Conxillium aan derden bekend gemaakt, behalve wanneer dit bij wet is vereist of door justitiële autoriteiten worden verlangd.

Download privacy statement

Download responsible disclosure